Plastic

         
                 塑料
              广泛适应于
            各种物料

 

 

LOGIN

Plastic

在塑料行业的生产过程中,不同性状的物料如粉料、粒料和纤维等,需要被同时加工处理,而其中某些物料的流动性极差。因此,客户需要适用于不同物料的喂料器。作为行业领导者的布拉本达都能够提供较为完善的解决方案。

 

布拉本达的失重式喂料器和皮带式喂料器也适用于各种物料的批次喂料。